1. Toepassingsgebied en doelstelling

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de websites en specifieke internetapplicaties van SDC (“Website”) en de informatie en software in welke vorm dan ook op – of verkrijgbaar via – de Website (“Informatie”). De gebruiker (“Gebruiker”) aanvaardt door gebruik van de Website de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Het gebruik van de Website en de Informatie is alleen toegestaan indien dit gebruik in overeenstemming is met de Voorwaarden. Op de levering van goederen en het verrichten van diensten door SDC zijn de algemene leveringsvoorwaarden van SDC van toepassing. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
1.2 De Informatie is uitsluitend bedoeld voor het informeren van onze leveranciers, klanten en andere partijen. De Informatie bevat geen bindende verklaringen of garanties van SDC. SDC staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, kwaliteit dan wel volledigheid van de Informatie en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Informatie af.
1.3 SDC kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de Informatie en de Voorwaarden wijzigen.
1.4 SDC zal zich inspannen om de Website technisch operationeel te houden. SDC staat er niet voor in dat de Website doorlopend en zonder onderbreking kan worden geraadpleegd.

2. Gebruik van de Informatie

2.1 SDC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Informatie, waaronder die van intellectuele eigendom. De in de Informatie voorkomende namen en merken zijn beschermd.
2.2 SDC staat ervoor in dat auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Informatie niet worden geschonden.
2.3 SDC verleent de Gebruiker het niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare recht de Informatie overeenkomstig de Voorwaarden voor haar eigen niet-commerciële doeleinden te gebruiken. 99
2.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Informatie zonder voorafgaande toestemming van SDC, op enigerlei wijze te veranderen.
2.5 SDC zal zich inspannen om de Website vrij te houden van virussen, maar kan zulks niet garanderen. De Gebruiker dient ter beveiliging en ter voorkoming van het uploaden van virussen op de Website alle benodigde maatregelen treffen.

3. Hyperlinks
3.1 De Website kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik van websites van derden is voor risico van de Gebruiker. SDC wijst alle aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.
3.2 SDC kan met betrekking tot e-commerce partnerrelaties met derden hebben. Indien een Gebruiker gebruik maakt van de websites van deze partners en in geval van levering van goederen en het verrichten van diensten door deze partners zijn de voorwaarden van deze partners van toepassing.

4. Aansprakelijkheid
SDC sluit hierbij de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de Website en de Informatie uit, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van SDC of haar leidinggevenden.

5. Toepasselijk recht, geschillen
De Voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG). Alle geschillen tussen de Gebruiker en SDC (Gigasetshop.nl) zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. Hoofdstuk 2 Specifiek deel voor Websites met mogelijkheid tot het aangaan van transacties.

6. Export
De Gebruiker is zich ervan bewust dat voor de export van producten die besteld worden via de Website een exportvergunning noodzakelijk kan zijn, bijvoorbeeld vanwege de aard of het beoogde gebruik van de goederen. In de catalogi en winkelwagentjes, maar ook in de leveringsinformatie is aangegeven of op basis van Duitse, Europese of Amerikaanse exportlijsten een vergunning vereist is. De Gebruiker dient ook zijn eigen klanten over zulke vereisten adequaat te informeren. De Gebruiker zal de exportregels van de EG of EG-lidstaten en die van de Verenigde Staten met betrekking tot de export van enig product dat via de Website wordt besteld, zorgvuldig in acht nemen. Voorts is de Gebruiker verplicht, effectieve maatregelen te treffen om een preventieve screening van al zijn klanten in binnen- en buitenland te waarborgen. De Gebruiker zal SDC op haar verzoek over zulke maatregelen gedetailleerd informatie geven. Met name zal de Gebruiker erop toezien en waarborgen dat de producten niet bedoeld zijn om te worden gebruikt in verband met bewapening, nucleaire technologie of wapens; aan bedrijven en personen die voorkomen op de US Denied Persons List (DPL) geen goederen, software en technologie van Amerikaanse oorsprong worden geleverd; aan bedrijven en personen die voorkomen op de US Warning List, US Entity List en US Specially Designated Nationals List zonder vergunning geen goederen van Amerikaanse oorsprong worden geleverd; aan bedrijven en personen die voorkomen op de Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List of op de EG-terroristenlijst geen goederen worden geleverd; er geen leveringen plaatsvinden aan militaire eindgebruikers; de “early-warning” instructies van de bevoegde Duitse autoriteiten worden opgevolgd.
Elke inbreuk van de Gebruiker op de hier genoemde verplichtingen zal leiden tot verwijdering van diens registratie op de Website.

7. Registratie en beveiliging

7.1 De Gebruiker krijgt de beschikking over een gebruiksnaam en wachtwoord, welke alleen de Gebruiker bekend zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de gebruikersnamen en wachtwoorden van de Gebruiker.
7.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe de beveiligingsprocedures en beveiligingsmaatregelen zoals die op enig moment van kracht zijn om de Websites, de Informatie en de berichten te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verlies uit te voeren en in stand te houden.
7.3 Indien het gebruik van beveiligingsprocedures of beveiligingsmaatregelen leidt tot afwijzing van een bericht of de ontdekking van een fout in een bericht, stelt de ontvanger de verzender hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte. De ontvanger van een bericht dat afgewezen is of een fout bevat, geeft aan het bericht geen gevolg voordat hij instructies heeft ontvangen van de verzender. Wanneer een afgewezen of foutief bericht door de verzender opnieuw wordt verzonden, moet in het bericht duidelijk zijn vermeld dat het een gecorrigeerd bericht betreft.
7.4 SDC kan op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen de Gebruiker de toegang tot de Website ontzeggen.

8. Vertrouwelijkheid
De Gebruiker zal, indien uit de Informatie blijkt dat deze vertrouwelijk is, hiermee vertrouwelijk omgaan. De Gebruiker zal voor de vertrouwelijke informatie tenminste dezelfde waarborgen in acht nemen die ook gelden voor zijn eigen vertrouwelijke informatie. De Gebruiker zal in ieder geval de vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, wijzigen of in exploitatie nemen.